Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JOBTEXT

 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer: JOBTEXT, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76442748.   

1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

1.5 Overeenkomst: Een afspraak waarbij de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd en voorwaarden en condities waaronder dit geschiedt zijn bepaald.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbieding, opdrachtverlening, dienst et cetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleert het gestelde in de overeenkomst.

2.5 Als een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6 Als een bepaling van de algemene voorwaarden strijdig is met de voorwaarden in een overeenkomst, dan prevaleren de voorwaarden in de overeenkomst.

3. Overeenkomst en opzegging

3.1 Een overeenkomst heeft een werkende kracht als zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd. Bevestiging is geldend via elk geschreven medium inclusief, maar niet beperkt tot: post, e-mail, sms en WhatsApp

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende of bevestigde overeenkomst, bijvoorbeeld als zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3.3 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die in de overeenkomst staat. Deze periode is altijd de gehele periode waarbinnen het werk gedaan wordt. Is in de overeenkomst geen periode overeengekomen dan geldt standaard een periode van één jaar met een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand. De termijnen waarin wordt gefactureerd hebben geen invloed op de totale termijn van de opdracht. Dit wil zeggen dat wanneer opdrachtgever op welke wijze ook in verzuim blijft op een dusdanige wijze dat dit leidt tot een (buitengerechtelijke) ontbinding van de opdracht, dit opdrachtnemer onverminderd het recht geeft de resterende termijnen te incasseren, desnoods in één keer.

3.4 Na de initiële termijn, bij verlenging van een opdracht, geldt opnieuw de periode die in de overeenkomst staat. Is alsnog geen periode overeengekomen, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens opnieuw een jaar. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever geschiedt schriftelijk voor het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst, met inachtneming van een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden.

3.5 Na opzegging blijven partijen gehouden aan het voldoen van verplichtingen over en weer, tot de overeenkomst daadwerkelijk tot een einde is gekomen.

3.6 Na het eindigen van de overeenkomst, blijft het gestelde in artikel 10 (Geheimhouding) onverminderd van kracht.

3.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen als de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen op haar tarieven. Indien opdrachtnemer hiervan gebruik maakt, dan zal dit aangekondigd worden in november en ingaan in januari van een kalenderjaar.

5. Reizen

5.1 Reiskosten naar de standplaats van opdrachtgever binnen Nederland zijn tot een maximum van 400 kilometer per maand inbegrepen, gerekend van deur tot deur. Als de reisafstand die opdrachtnemer moet afleggen voor opdrachtgever dit aantal overstijgt dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze kosten in rekening te brengen á € 0,19 per kilometer met een minimum van € 50,-.

5.2 Bij reizen in opdracht van opdrachtgever zullen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de reiskosten, verblijfskosten, eventuele overnachtingen en de reistijd (tegen het geldende uurtarief) in rekening gebracht bij opdrachtgever.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden op de door opdrachtnemer in de overeenkomst aangegeven wijze. Een factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De werkzaamheden starten wanneer de eerste factuur voldaan is, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand of de wettelijke rente als die hoger is verschuldigd, met een minimum van € 50,-.

6.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15%, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

6.4 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

6.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de contractuele verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer ervoor kiest haar werkzaamheden te staken dan zal de resterende omzet die gemoeid is met de overeenkomst ineens opeisbaar zijn.

7. Wijziging en meerwerk

7.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een verzoek om meerwerk te voldoen en kan verlangen dat voor het verrichtten van meerwerk een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, eventueel met afwijkende voorwaarden.

7.3 Wijziging van de overeenkomst gebeurt altijd schriftelijk en gaat in na instemming door beide partijen.

7.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 de prestaties van opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.

7.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8. Uitvoering

8.1 Opdrachtnemer start met de werkzaamheden wanneer opdrachtgever akkoord geeft op een offerte van opdrachtnemer. Dit akkoord kan verstrekt worden middels een getekende overeenkomst, maar ook door een bevestiging van instemming met de inhoud van een offerte per e-mail.

8.2 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Als de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 en 3 van deze algemene voorwaarden.

8.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

8.4 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

8.5 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

9. Voltooiing

9.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

9.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Het is opdrachtgever expliciet verboden om mededelingen te doen aan derden over enig financieel aspect van de overeenkomst met opdrachtnemer

10.3 Indien in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat opdrachtgever gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, die gaan over- of herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, dan zal opdrachtnemer hiermee steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan. Het gebruik van deze gegevens zal uitsluitend geschieden in overleg met opdrachtgever.

10.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtgever, mits opdrachtgever volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer. Uitgesloten hiervan zijn alle zaken die opdrachtnemer niet specifiek voor opdrachtgever heeft vervaardigd, zoals de algemene inhoud van trainingen, beeldmerken en logo’s van opdrachtnemer en standaard documentatie, zoals bijvoorbeeld een voorstel of deze voorwaarden. Zie ook artikel 18 van deze voorwaarden.

11.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade en is maximaal het resterende bedrag van de totale overeenkomst vanaf het moment waarop de directe schade is gemeld.

12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).

12.3 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 3 (drie) maanden na het ontstaan van de vordering.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden alle zaken verstaan die een verlammende werking hebben op de mogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, maar waarvan de oorzaak niet beïnvloedbaar is voor partijen zoals, maar niet beperkt tot: oorlog, (natuur)rampen, gevolgen van terroristische daden en dergelijke. Ook ernstige ziekte of overlijden van (personeelsleden van) opdrachtnemer valt onder overmacht.

13.2 Als een partij constateert dat er sprake is van een overmachtssituatie, dan moet dit onverwijld gemeld worden aan de andere partij. De overeenkomst en alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien worden op dat moment opgeschort, totdat de overmachtssituatie is geëindigd.

13.3 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Apparatuur & Software

14.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

14.2 Indien het noodzakelijk is om apparatuur of software aan te schaffen voor de uitvoering van de opdracht, dan zal dit altijd de verantwoordelijkheid zijn van opdrachtgever. Uitgezonderd software en apparatuur die gangbaar is en waarvan verwacht mag worden dat opdrachtnemer hier zelf over beschikt (voorbeeld: een courante versie van Excel)

15. Beheer

15.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

15.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

15.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

15.4 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

15.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

15.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

15.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

16. Overdracht

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

17.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

17.2 Partijen zullen zich inspannen om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid in eerste aanleg onderling op te lossen. Bij uitsluiting van een onderlinge oplossing zal een juridische oplossing aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Alkmaar.

18. Specifieke voorwaarden voor Opleidingen en Trainingen

18.1 Het auteursrecht van de door ons geleverde producten berust bij Jobtext, hoewel er mogelijkheden zijn om afspraken te maken over de overdracht van het auteursrecht.

18.2 Na verstrekking van de opdracht volgt direct een factuur van 10% van de totale begroting van de opdracht. Een volgende factuur, met de rest van het bedrag, volgt precies 1 maand later. Facturering vindt plaats in twee termijnen, tenzij anders overeengekomen.

18.3 Bij annulering van de training binnen 14 dagen na de goedkeuringsdatum zal alleen de 1e termijn (10% van de totale kosten) in rekening worden gebracht. Bij annulering, 14 dagen of langer na de goedkeuringsdatum maar langer dan 4 weken voor de overeengekomen trainingsdatum, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 100% van de kosten wordt in rekening gebracht als de trainingen zijn ingepland en de data heeft goedgekeurd.

18.4 In het geval dat een training niet kan doorgaan vanwege ziekte of ernstige omstandigheden van de trainer, en er geen vervanging kan worden geregeld, zal een nieuwe datum voorgesteld worden. Gebeurd dit een tweede keer en wil opdrachtgever hierom de training annuleren dan zullen de kosten voor de training in zijn geheel worden terugbetaald.

19. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn meegestuurd met de offerte en als downloadbaar pdf-bestand te vinden op de website van opdrachtnemer: https://jobtext.nl

Voor €15 per jaar